You are here: Home

NEWS

Tuyển thuyền viên

THÔNG BÁO

V/v mở khóa học thủy thủ và thợ máy tàu biển.

(CHỈ DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐANG THƯỜNG TRÚ TẠI H...

Quy định lắp đặt hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái(BNWAS)

Ủy ban an toàn hàng hải (MSC) đã thông qua nghị quyết MSC.282(86) sửa đổi, bổ sung công ước Quốc tế...