You are here: Home

Quy định lắp đặt hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái(BNWAS)

Ủy ban an toàn hàng hải (MSC) đã thông qua nghị quyết MSC.282(86) sửa đổi, bổ sung công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974(SOLAS) sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, yêu cầu trang bi hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái(BNWAS) cho tàu biển theo quy định V19.2.2.2 của công ước SOLAS.

1. Tàu thuộc phạm vi áp dụng:

Hệ thống BNWAS phải trang bị cho các loại tàu sau đây hoạt động tuyến Quốc tế:

(1) Các tàu hàng có dung tích từ 150 trở lên và

(2) Tất cả các tàu khách bất kể kích thước.

2. Thời hạn áp dụng.

(1) Tàu hàng có tổng dung tích từ 150 trở lên và tàu khách có tổng dung tích bât kỳ được đóng mới từ 01 tháng 07 năm 2011: trước khi tàu được đưa vào khai thác.

(2) Tàu khách có tổng dung tích bất kỳ được đóng mới trước ngày 01 tháng 07 năm 2011, không muộn hơn đợt kiểm tra đầu tiên vao hoặc sau ngày 01 tháng 07 năm 2012.

(3) Tàu hàng có dung tích tư 3000 trở lên được đóng trước ngày 01 tháng 07 năm 2011, không muộn hơn đợt kiểm tra đầu tiên vào hoặc sau ngày 01 tháng 07 năm 2012.

Hiện tại, Chúng tôi đang cung cấp hệ thống BNWAS của nhà sản xuất: John Lilley & Gillie được sản xuất tại Anh Quốc đã được chứng nhận Type approval của các tổ chức đăng kiểm quốc tế như: BV, CCS, MCA chứng nhận. Sản phẩm đã được cục đăng kiểm Việt nam cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp lắp đặt cho nhiều chủ tàu lớn ở Việt nam.

Liên hệ với Chúng tôi để có giá hợp lý. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng./.