You are here: Home Rescue by ship

Rescue by ship

Rescue by ship

Với đội tàu có trọng tải lớn, hoạt động rộng khắp từ Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Hoa đến Vịnh Thái Lan. Chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu cứu hộ trên các vùng biển này.

With a fleet of large tonnage operation across from the BAC BO Gulf, SOUTH CHINA region to THAI LAN Gulf. We can meet the requirements of rescue on the sea.

Điều kiện cứu hộ(Rescue conditions):

- Đối với tàu vận tải hàng hoá: Tàu vận tải hàng hoá yêu cầu được cứu hộ thì phải trả phí vào tài khoản của chúng tôi hoặc có bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức bảo hiểm.

For cargo ships: Cargo ships are required to pay rescue fee in our account or a bank guarantee or insurance organization.

- Đối với tàu cá: Chúng tôi sẽ miễn phí nếu việc cứu hộ trong điều kiện cho phép.

For fishing: We will rescue free if the conditions are allow.